Algemene Leveringsvoorwaarden

v2.01

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Storingservice.nl B.V, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien Storingservice.nl B.V. de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden wordt door Storingservice.nl B.V. niet aanvaard.
 2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Storingservice.nl B.V. heeft aanvaard.
 3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met Storingservice.nl B.V.
 4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
 1. a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en Storingservice.nl B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. b) Werkzaamheden: storingen en calamiteiten bouwkundig, elektra, loodgieter en cv – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat Storingservice.nl B.V. moet verrichten voor het veiligstellen en/of oplossen van een melding.

Artikel 2 Voorwaarden voor het afsluiten van een storingservicecontract

 1. Om een storingservicecontract af te kunnen sluiten moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
 2. De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van verbrandingsgassen en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
 3. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspannings- en drinkwaterinstallaties.
 4. Een toestel mag niet asbesthoudend zijn.
 5. Aanvullend op de voorgaande leden dient een verwarmings- of warmwater toestel waarvoor een storingservicecontract wordt gesloten aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 6. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
 7. nl bv behoudt zich het recht voor installatiedelen uit te sluiten:
  – waarvoor geen onderdelen voorradig zijn en niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn;
  – toestellen met een extreem hoog storingsbeeld;
  – toestellen waarvoor monteurs niet zijn opgeleid;
 8. nl bv zal de klant hiervan zo snel mogelijk een mededeling doen.

Artikel 3 Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. In het geval van een storing is Storingservice.nl B.V. binnen en buiten kantoortijden 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar, met andere woorden 24/7 inzetbaar.
 2. In het geval van storingen zal Storingservice.nl B.V. binnen 1 uur na de melding van de storing, contact hebben opgenomen met de persoon op locatie of aanwezig te zijn op de locatie van de storing en trachten de storing te verhelpen, veilig te stellen en indien gewenst door de opdrachtgever een noodvoorziening of overige hulpdienst te verzorgen. Deze zal op basis van regie worden doorbelast aan de opdrachtgever.
 3. Indien blijkt dat onze monteur binnen het storingstarief de melding niet kan verhelpen of veiligstellen, zal er een derde partij worden ingeschakeld. Deze gemaakte kosten zullen worden doorbelast, hiervoor is een mandaat beschikbaar. Bij overschrijding van het mandaat zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever. 

Artikel 4 De volgende storingen vallen niet onder het storingservicecontract tarief

 1. Na overleg en met toestemming, zullen bij inzet van derden de kosten volledig in rekening gebracht worden m.b.t.:
 2. Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.
 3. Door ondeskundige bediening, het in onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.
 4. Door verstopping, kalkafzetting en diffusie.
 5. Door capaciteitsproblemen aan een installatie.
 6. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
 7. Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie.
 8. Die dusdanig van aard zijn dat de cv-ketel redelijkerwijs als niet te repareren beschouwd moet worden.
 9. Aan de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling.
 10. Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden.
 11. Dak werkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en riool ontstopping.

Artikel 5 Aanbieding

 1. De aanbieding van Storingservice.nl B.V. is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
 4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Storingservice.nl B.V. terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer.

Artikel 6 Verplichtingen van Storingservice.nl B.V.

 1. Tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald, dient Storingservice.nl B.V. verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van Storingservice.nl B.V. zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
 2. Storingservice.nl t B.V. zorgt ervoor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
 3. Storingservice.nl B.V. is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
 4. Storingservice.nl B.V. is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatie vak. De controle door Storingservice.nl B.V. van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 5. Storingservice.nl B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
 6. Storingservice.nl B.V. is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 7. Storingservice.nl B.V. zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege.
 8. Storingservice.nl B.V. zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht.
 9. Storingservice.nl B.V. zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging. Storingservice.nl B.V. opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van Storingservice.nl B.V. komt.
 10. Storingservice.nl B.V. is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Storingservice.nl B.V. bekend zijn gemaakt, en ervoor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

 1. De klant zorgt ervoor, dat Storingservice.nl B.V. tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Storingservice.nl B.V. in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De klant zorgt ervoor, dat Storingservice.nl B.V. tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is ervoor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 3. De klant vrijwaart Storingservice.nl B.V. voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
 4. De klant zorgt ervoor, dat Storingservice.nl B.V. tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal Storingservice.nl B.V. naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Storingservice.nl B.V. de overeenkomst.
 5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht Storingservice.nl B.V. en diens partners tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 7. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht S Storingservice.nl B.V. tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Storingservice.nl B.V. zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
 9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Storingservice.nl B.V. in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 10. De klant is verplicht Storingservice.nl B.V. schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Storingservice.nl B.V. daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
 11. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan Storingservice.nl B.V. opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging. Ongeacht of Storingservice.nl B.V. deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 12. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 13. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Storingservice.nl B.V. is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Storingservice.nl B.V. recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 14. De klant is buiten de werktijden van Storingservice.nl B.V. verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 15. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van Storingservice.nl B.V. zo weinig mogelijk te verstoren.
 16. De klant staat Storingservice.nl B.V. toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
 17. De klant is verplicht om zowel alle goederen van Storingservice.nl B.V. als de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 18. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Storingservice.nl B.V. dan wel alle in verband met de overeenkomst van Storingservice.nl B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van Storingservice.nl B.V. om schadevergoeding te vorderen.
 19. De klant voldoet de door hem aan Storingservice.nl B.V. verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 9 Termijnen

 1. nl B.V. kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Storingservice.nl B.V. niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’’s-Gravenhage, zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 3. In afwijking van het voorgaande lid is Storingservice.nl B.V. bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de technisch aannemer.
 4. De klant is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag. 

Artikel 11 Tarieven en betaling

 1. Alle door Storingservice.nl bv genoemde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, per storing en exclusief BTW.
 2. Betalingstermijn van Storingservice.nl bv is 30 dagen na factuurdatum.
 3. Voor een Storingscontract gelden de tarieven zoals deze door Storingservice.nl bv voor of uiterlijk bij het aangaan van het contract zijn verstrekt.
 4. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks, in overleg en toestemming, worden aangepast. In beginsel zal het storingstarief worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 5. Indien de termijn tussen de twee prijsverhogingen langer dan één jaar bedraagt, dan behoudt Storingservice.nl bv zich het recht om te verhogen boven de jaarlijkse indexering, zoals genoemd in artikel 3, met dien verstande dat de gemiddelde verhoging per jaar niet de boven genoemde indexering overstijgt. Uiteraard in overleg en toestemming van opdrachtgever.
 6. Het verschuldigde bedrag wordt achteraf, nadat de door Storingservice.nl bv verrichtte werkzaamheden zijn uitgevoerd, in rekening gebracht.
 7. wanneer (en zo lang als) de nakoming van de verbintenis uitblijft, nadat deze opeisbaar is geworden, zal opdrachtgever conform het boek 6 van het B.W., Titel 1, Afd. 9. In art. 6:74 t/m 6:94 B.W. worden aangemaand, verhoogd met administratiekosten.
 8. Kosten welke door Storingservice.nl bv worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling heeft Storingservice.nl bv het recht om de openstaande facturen te verhogen met de wettelijke rente.

Artikel 12 Looptijd en beëindiging

 1. Een storingservicecontract heeft een looptijd van één jaar en zal jaarlijks stilzwijgend verlengd worden. Het contract kan te allen tijde door zowel de klant als door Storingservice.nl bv worden opgezegd.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Om een storingservicecontract af te kunnen sluiten moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van verbrandingsgassen en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
 2. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspannings- en drinkwaterinstallaties.
 3. Een installatie mag niet asbesthoudend zijn.
 4. nl bv is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook Storingservice.nl bv is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winst- of inkomensderving daaronder begrepen. Evenmin is Storingservice.nl bv aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, leidinglekkage of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsverkeer of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten.
 5. nl bv is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld een storingsinspectie uit te voeren.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die ontstaat c.q. ontstaan als gevolg van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst op basis van billijkheid en redelijkheid. Bij nalatigheid, ontbreken van vakkundigheid of onrechtmatig handelen vervalt deze vrijwaring per direct.
 7. In het geval van een aansprakelijkheid stelling, heeft Storingservice.nl een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten met een dekking van maximaal €2.500.000 per aanpak en maximaal €5.000.000 per jaar.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Op storingservicecontracten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2016. Deze algemene voorwaarden kunnen door Storingservice.nl bv worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande storingservicecontracten.